Notifications

Skymda siktförhållanden  

  RSS

Leif Eriksson
(@leieri)
Medlem Admin
Blev medlem: 3 år sedan
Inlägg: 4
03/03/2019 1:36 e m  

När överhängande vegetation från fastigheter påverkar sikten för förare, cyklister och fotgängare - och därmed försämra trafiksäkerheten på närliggande trottoarer och körfält - vilka åtgärder kan kommunen vidta för att förbättra dessa förhållanden.

Det vill säga, vilka lagrum står till handläggarens förfogande när det gäller möjligheterna att förelägga en fastighetsägare att skyndsamt klippa ned och avlägsna skymmande träd och buskar ?


Citera
Leif Eriksson
(@leieri)
Medlem Admin
Blev medlem: 3 år sedan
Inlägg: 4
09/03/2019 6:03 e m  

Så här skriver Germund Persson, Chefsjurist på SKL, i skriften "Väghållningens Juridik" - Citat:

I 3 kap. 2§ Jordabalken finns en bestämmelse som ger kommunen rätt att ta bort grenar som sträcker sig över fastighetsgränsen. Förutsättningen för detta är att grenarna medför olägenhet för kommunen. Till sådan olägenhet räknas givetvis hinder och skaderisker i trafiken. Innan grenarna tas bort måste ägaren ges tillfälle att själv utföra arbetet om det kan befaras att skada av betydelse kan uppstå på trädet eller busken.

När kommunen utför åtgärden är det givetvis viktigt att beskäringen inte sker i större omfattning än vad som är nödvändigt, och att trädet eller busken inte på annat sätt skadas i onödan.

Not: Jag tolkar att vad som sagts om träd och buskar - även gäller för alla slags av vegetation. 


SvaraCitera
Leif Eriksson
(@leieri)
Medlem Admin
Blev medlem: 3 år sedan
Inlägg: 4
09/03/2019 6:24 e m  

Malin Hedberg, Trafikingenjör på Trafikenheten i Växjö har diskuterat denna frågeställningen med sina kolleger och drar sig till minnes en kampanj som utfördes för några år sedan av Mark och Parkenheten med stöd ifrån Stadsbyggnadskontoret - som anförde bestämmelser ifrån Plan och Bygglagen (PBL) nämligen ;

- PBL 8:15, 11:19 och 11:37 - vad gäller vitesförelägganden om inte klippning sker

- PBL 8:15, !!:19 och 11:39 - om kommunen istället vill jobba med handräckning och tvångsklippning

Per-Olof Löfberg, chef för Trafikenheten i Växjö menar att det första alternativet är att föredra av följande skäl;

- våra säsongsanställda och sommarjobbare kan hjälpa till med att inventera och lämna ett "vykort" till fastighetsägaren

- vår handläggare kan kontrollera detta under hösten och skicka ut ett vitesföreläggande - ifall man inte åtföljt uppmaningen om att avlägsna hindret


SvaraCitera
Leif Eriksson
(@leieri)
Medlem Admin
Blev medlem: 3 år sedan
Inlägg: 4
09/03/2019 6:38 e m  

Enligt 8 kap. 15§ i PBL - som Per-Olof Löfberg från Växjö åberopar- så menar lagen :

- att en tomt skall skötas så att risken för olycksfall begränsas och så att betydande olägenheter för omgivningen såväl som för trafiken inte uppkommer.

- det innebär att tomtägaren är skyldig att bl.a. sköta häckar och annan vegetation så att trafiksäkerhetsfara inte uppstår.

- om inte tomtägaren fullgör sina skyldigheter kan väghållaren vända sig till Byggnadsnämnden som med stöd av 11 kap. i PBL kan meddela ett  föreläggande mot tomtägaren.

Läs gärna vidare i Väghållningen Juridik från sidan 114 och framåt.

 


SvaraCitera
Share: