TEST AV KORTA BARRIÄRLÄNGDER I TRÅNGA MILJÖER

av | sep 13, 2020

Nyligen utfördes de första testerna på korta barriärlängder. Tre olika uppställningar av barriärformationer testades Utanför Sundsvall för olika kollisionsvinklar och hastigheter.

Rapporter håller på att sammanställas av projektgruppen där man bedömer ifall barriärerna och formationerna ger ett gott skydd och lever upp till rimliga krav. Emellertid kan man redan se att det vore önskvärt att utföra ytterligare tester för att konfirmera och förtydligar resultaten, samt att undersöka vilken betydelse det har att förankra barriärer på olika sätt. Dessutom kan det vara intressant att testa några formationer i lägre hastighet än 50 km/h, t.ex. vid 30 – 40 km/h då de levande krafterna (rörelse-energin) är betydligt lägre – vilket innebär att deflektionerna borde bli betydligt mindre. Kom dock ihåg att detta är enbart initiala tester för att kontrollera att metodbeskrivningen är utformad korrekt för att leda och styra framtida tester. Detta skall också utmynna i en detaljerad kravspecifikation som måste uppfyllas av de företagen som bestämmer sig att tillverka barriärer för trånga miljöer och låga hastigheter i framtiden.Ett glädjande besked. Vi har erhållit 145 000 SEK av Skyltfonden – vilket naturligtvis kommer till pass när vi nu vill komplettera testerna.

Vi hoppas även att vi kan få ytterligare medel från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).Vi skulle naturligtvis bli tacksamma ifall ytterligare några kommuner kan tänka sig att hjälpa till med ett bidrag. Varje test kostar cirka 50 000 SEK. Om ni vill stödja oss – kontakta Göran Fredriksson på SBSV, gf@sbsv.se , 070-441 92 54, som är vår projektledare. Kontakta även medlemmarna i styrgruppen om ni vill ha ytterligare information. Styrgruppen består av representanter från de kommuner som hjälpt till att finansiera dessa försök. Se länken.

STYRGRUPPEN
Jonas Malmryd Trafikkontoret i Göteborg 031-368 24 74
Steffan Risberg Trafikenheten i Stockholm 08-508 262 46
Mats Theander Gatuavdelningen i Malmö 040-341 276
Krister Sikström Trafikenheten i Västerås 076-569 44 30
Stefan Lange Trafikenheten i Örebro 019-21 15 37
Cecilia Brage Trafikenheten i Linköping 013-20 71 98